Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên phụ trách Phát triển nguồn nhân lực

Work Location Ha Noi (Nam Tu Liem District)
Job Level Manager
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 5 - 10 Years
Salary Negotiable
Industry Human Resources
Deadline to Apply 31/08/2022
Share Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Training & Development
 • Annual Leave

Job Description

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

Giúp việc cho Giám đốc ban các công tác liên quan đến phát triển nguồn nhân lực.

 

Job Requirement

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 1. Tham gia xây dựng kế hoạch định biên tổng thể 
 2. Tham gia xây dựng và chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch
 3. Phát triển nguồn nhân lực
 4. Tham gia thiết kế cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ các đơn vị
 5. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống JD, cơ chế tuyển dụng, lộ trình thử việc
 6. Tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự cấp tập đoàn và các đơn vị thành viên
 7. Trực tiếp triển khai các công tác liên quan đến quảng bá thương hiệu nhà tuyển dụng
 8.  Xây dựng các quy định, chính sách liên quan đến công tác tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực
 9. Các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc ban

QUYỀN HẠN

 1. Quyết định các nội dung liên quan đến hoạt động chuyên môn trong phạm vi được phân công phụ trách/ủy quyền
 2. Có quyền yêu cầu các đơn vị cung cấp thông tin, hồ sơ, phối hợp thực hiện các nội dung công việc có liên quan đến hoạt động chuyên môn phụ trách/chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn
 3. Có quyền đóng góp ý kiến để xây dựng môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, đúng tinh thần Kiến Tạo Cuộc Sống Xanh

TRÁCH NHIỆM

 1. Cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, kịp thời cho hoạt động của toàn bộ các phòng/ban/đơn vị
 2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin báo cáo gửi Lãnh đạo Phòng/ Ban Nhân sự
 3. Bảo mật các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính theo Quy định của Tập đoàn
 4. Tôn trọng, đồng thuận các hoạt động văn hóa, nội quy, quy định của Tập đoàn.

KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CẦN BIẾT

 1. Hiểu biết các chế độ chính sách liên quan đến nhân sự theo quy định của pháp luật;
 2. Hiểu biết về công tác quản trị nhân sự của doanh nghiệp;
 3. Hiểu biết về kinh doanh, Bất động sản, Đầu tư dự án;
 4. Kỹ năng xây dựng quy trình;
 5. Kỹ năng đào tạo, giám sát;
 6. Kỹ năng lãnh đạo và dẫn dắt

VĂN HÓA & GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 1. Phù hợp với 3 Tiền đề Văn hóa và 5 giá trị cốt lõi của CHG;
 2. Sống xanh thể hiện cụ thể bằng việc thích nghi với chế độ ăn chay buổi trưa, tham gia các hoạt động thiền định, tu tập Phật pháp;
 3. Minh bạch, rõ ràng trong quan hệ và công việc trong tập đoàn.

People also viewed

Capital House Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.