Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Phụ trách Kế hoạch - Ban Đầu tư

Work Location Ha Noi (Nam Tu Liem District)
Job Level Team Leader / Supervisor
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Finance / Investment
Deadline to Apply 21/08/2022
Share Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Training & Development
 • Annual Leave

Job Description

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 1. Đầu mối Xây dựng, quản trị chiến lược, kế hoạch sản xuất của từng giai đoạn của Tập đoàn;
 2. Đầu mối tổng hợp kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm của các Đơn vị, Công ty trực thuộc Tập đoàn;
 3. Thực hiện phân bổ và giao Mục tiêu, chỉ tiêu tới các Đơn vị, Công ty trong năm;
 4. Kiểm tra, tổng hợp, báo cáo, đánh giá thực hiện Kế hoạch của Tập đoàn và các Đơn vị/ Phòng Ban và các công việc được giao khác theo chỉ đạo.

Job Requirement

TRÁCH NHIỆM

 1. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin báo cáo cá nhân;
 2. Bảo mật các thông tin theo quy định của Tập đoàn;
 3. Có trách nhiệm phối hợp làm việc với Ban/Công ty thành viên và đồng nghiệp trong Ban.

KIẾN THỨC & KỸ NĂNG CẦN THIẾT

 1. Pháp luật trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, đấu thầu, xây dựng & khác;
 2. Thị trường Bât động sản;
 3. Chỉ tiêu tài chínH;
 4. Chi phí xây dựng, kinh doanh, đầu tư, Opex, Carpex;
 5. Phân tích, tổng hợp;
 6. Đối ngoại;
 7. Quản trị rủi ro;
 8. Phần mềm phục vụ công việc
 9. Tiếng Anh thông thạo là 1 lợi thế.

VĂN HÓA & GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 1. Phù hợp với 3 Tiền đề Văn hóa và 5 giá trị cốt lõi của CHG;
 2. Sống xanh thể hiện cụ thể bằng việc thích nghi với chế độ ăn chay buổi trưa, tham gia các hoạt động thiền định, tu tập Phật pháp;
 3. Minh bạch, rõ ràng trong quan hệ và công việc trong Tập đoàn.

People also viewed

Capital House Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.