Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Trưởng phòng Đấu thầu

Work Location Ha Noi
Job Level Department Manager
Job Type Permanent
Experiences 5 Years
Salary Negotiable
Industry Civil / Construction
Deadline to Apply 30/10/2022
Share Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

I. Công tác chuyên môn                                

1. Lập quy trình đấu thầu/ quy trình mua hàng/ quy trình hợp đồng                                         

2. Lập kế hoạch đấu thầu cho các gói thầu và kế hoạch mua hàng theo từng dự án đầu tư, theo năm. Chủ trì lập hồ sơ mời thầu hồ sơ dự thầu với các bên liên quan                                    

3. Chủ trì tổ chức thực hiện công tác đấu thầu, mua hàng, đàm phán và ký kết hợp đồng cho các gói thầu theo từng dự án, đảm bảo tiến độ, chất lượng, đúng quy trình, tuân thủ pháp luật                                        

4. Kiểm soát, đôn đốc quy trình hợp đồng và công tác thực hiện hợp đồng của nhà thầu, nhà cung cấp, có biện pháp khắc phục sự cố, thay thế nhà thầu, nhà cung cấp kịp thời nếu có sự cố;                                 

5. Xây dựng mô tả chức năng của Ban và mô tả công việc của các thành viên trong phòng, kiểm soát, rà soát, đánh giá, đề xuất tuyển mới, bãi nhiệm đối với cán bộ thuộc bộ phận;                                        

6. Lập báo cáo định kỳ, đột xuất của Phồng Đấu thầu-Mua hàng                                            

II. Công tác quản trị & Phát triển con người:                                        

1. Bố trí nhân sự đúng người đúng việc và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực; đề xuất điều chuyển cho phù hợp với năng lực và phẩm chất.                                

2. Thiết lập các mục tiêu công việc của Ban; Phân công, giao nhiệm vụ và kiểm soát kết quả thực hiện.     

3. Hỗ trợ Phòng Nhân sự xác định các nhu cầu đào tạo, đánh giá sau đào tạo đảm bảo CBNV quản lý trực thuộc được đào tạo và phát huy đầy đủ năng lực.                                     

4. Xây dựng lộ trình phát triển cho CBNV tiềm năng và trực tiếp huấn luyện các kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết                                         

5. Đánh giá CBNV trong Ban phục vụ cho công tác nhân sự có liên quan                   

Job Requirement

1. Bằng cấp/ Chứng chỉ: B ẳng kỹ sư trở lên, chuyên ngành kinh tế xây dựng, hoặc các chuyên ngành liên quan                                                     

2.Kiến thức cần thiết

- Am hiểu sâu sắc về lĩnh vực kinh tế xây dựng.

- Nắm vững các quy chế, quy định, quy trình có liên quan đến Tập đoàn và Phòng Quản lý kinh tế

- Am hiểu các nghiệp vụ liên quan đến quản lý kinh tế đầu tư xây dựng.                                                 

3.Kỹ năng cần thiết

- Kỹ năng tạo ảnh hưởng, truyền động lực và cảm hứng

- Kỹ năng quản lý mục tiêu, quản lý thời gian và kiểm soát công việc

- Kỹ năng tạo dựng mối quan hệ

- Kỹ năng giải quyết vấn đề, lập kế hoạch….                                                         

4. Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương          

People also viewed

Capital House Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.